АССА Проектиране | Необходими документи

Необходими документи

ПРОЕКТИРАНЕ НА ЖИЛИЩНИ, ОБЩЕСТВЕНИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ СГРАДИ

За проектиране на нови сгради:
Виза за проектиране – издава се въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план за имота.
Скица на имота от  службата по кадастър.
Документ за собственост за земята и/или за отстъпено право за строеж.
Обща идея за визията и функцията на сградата.
Вие получавате: Всички необходими проекти по всички задължителни части от инвестиционното проектиране за издаване на разрешително за строеж.

За смяна на предназначение на съществуващи сгради и самостоятелни обекти в тях:
Одобрени архитектурни проекти на съществуващото положение ( при липса ще изготвим архитектурно заснемане )
Виза за проектиране
Скица на имота и схема на СОС от службата по кадастър.
Документ за собственост за земята и/или за отстъпено право за строеж.
Документ за собственост на самостоятелния обект на който ще се сменя предназначението
Декларация за съгласие от съседите на самостоятелния обект.
Вие получавате: Всички необходими проекти по всички задължителни части от инвестиционното проектиране за издаване на разрешително за строеж.

ПРОЕКТИ ПО ЧАСТ ГЕОДЕЗИЯ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКИРАНЕ  ( ГЕОДЕЗИЧЕСКА  СНИМКА, ВЕРТИКАЛНО ПЛАНИРАНЕ, ТРАСИРОВЪЧЕН ПЛАН, КАРТОГРАМА НА ЗЕМНИТЕ МАСИ )

Виза за проектиране.
Скица на имота от службата по кадастър.
Архитектурен проект минимум на идейна фаза
Подробна геодезическа снимка на имота – за коректността на проекта е желателно подробната геодезическа снимка да бъде извършена от нас.
Вие получавате:  3 броя папки съдържащи задължително изискваните инвестиционни проекти по част геодезия съдържащи подробна геодезическа снимка на имота, решение за вертикално планиране, трасировъчен план на бъдещата постройка, картограма на земните маси и други при необходимост.

 

ЗАСТРОИТЕЛНИ, РЕГУЛАЦИОННИ И НИВЕЛЕТНИ ПЛАНОВЕ

За ПУП-ПРЗ:
Скица на имота.
Нотариален акт за собственост.
Планове  за регулация и застрояване се изработват в съответствие с ОУП /Общ устройствен план/ за съответната територия, ако има такъв, и въз основа на задание за изработване на подробен устройствен план. С ПУП се урегулират ПИ за различни видове застрояване, изменят се действащи планове при необходимост, въвежда се режим на застрояване в урегулираните поземлени имоти.
Вие получавате: Проект за ПУП – ПРЗ за имота/имотите, който се одобрява от съответните органи.

За Парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии :
Одобрен инвестиционен проект ( ОДОБРЕНО ТРАСЕ ) за съответния обект.
„Парцеларен план“ е проект на разработка, с която се устройват мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура ( линейни обекти ) с техните сервитутни ивици, както и обектите свързани с опзването на околната среда. От своя страна: „Линейни обекти“ са автомагистрали, пътища, железопътни линии, плавателни, отводнителни и напоителни канали, подземни и надземни топлопроводи, паропроводи, газопроводи, продуктопроводи, водопроводи, канализации, кабели, електропроводи, въжени, телефонни, телеграфни, радиосъобщителни и телекомуникационни линии и др. Парцеларните планове си изработват за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии.
Вие получавате: Проект за ПУП-Парцеларен план  в съответсвие с изискванията на ЗУТ.

 

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА КАДАСТРАЛНИ КАРТИ

За всички проекти свързани с изменение на одобрената кадастрална карта (нанасяне на промените при делба, разделяне, съединяване, отчуждаване на част от поземлен имот, промяна на граница по взаимно съгласие, нанасяне на нови поземлени имоти или сгради) са ни необходими документ за собственост (нотариален акт, съдебни решения и др.) и скица.  Освен това ни е нужно:
За попълване на новопостроени сгради в КК – одобрени архитектурни чертежи, разрешително за строеж, таблица за площообразуване ако в сградата има самостоятелни обекти в сграда. Сградите са обект на кадастрланата карта след като за тях има издаден акт за приемане на конструкцията (акт 14)
Нанасяне  на СОС в сгради  – одобрени архитектурни проекти на сградата, таблица за площообразуване
Вие получавате: 2 броя папки съдържащи проекта за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри. Възложителят трябва да занесе едната от папките в Службата по геодезия, картография и кадастър за отразяване на промените.

 

ТРАСИРАНЕ

За трасиране на граници на имоти
Скица на имота от СГКК или от съответната техническа служба, ако в района няма действаща кадастрална карта, документ за собственост
Вие получавате: Границите на имота на терен в съответствие с действащата кадастрална карта или план и протоколи за извършено трасиране на граници на поземлен имот или УПИ.

За трасиране на сгради – даване на строителна линия и ниво.
Одобрен проект на трасировъчен план за сградата
Разрешително за строеж
Вие получавате: Пренесена на мястото на строежа кота 0.00 или съответна работна кота,  контура на бъдещата сграда, и протокол за определяне на строителна линия и ниво.