АССА Проектиране | Услуги

Услуги

Проектиране на жилищни, обществени и производствени сгради

Изготвяне на инвестиционни проекти по части:
• Архитектура, архитектуни заснемания
• Конструкции, конструктини становища
• Геодезия, вертикално планиране и трасировъчен план
• Електрическа
• ВиК
• ОВК, доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти с изискванията за енергийна ефективност
• Пожарна безопасност
• ПБЗ (план за безопасност и здраве)
• Технология, кухненска, складова, производствена

Необходими Документи»

ПРОЕКТИ ПО ЧАСТ ГЕОДЕЗИЯ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКИРАНЕ ( ГЕОДЕЗИЧЕСКА СНИМКА, ВЕРТИКАЛНО ПЛАНИРАНЕ, ТРАСИРОВЪЧЕН ПЛАН, КАРТОГРАМА НА ЗЕМНИТЕ МАСИ)

Проектът за вертикално планиране предвижда необходимото изменение на релефа на терена с оглед да бъде моделиран и приспособен към изискванията на строителството, водоотвеждането и транспорта при най – целесъобразно и икономично извършване на земните работи и дава представа за облика на територията, която ще се благоустроява. Плановете за вертикално планиране има предназначението чрез преобразуване на съществуващия релеф на терена да създадът условия за функционално и хармонично изграждане на жизнената среда във всички нейни аспекти – обитаване, труд, отдих и др.
Проектите за ВП в строителството осигуряват височинно решение на основните и второстепенни нива на всички сгради, съоръжения, площади, пътни възли и улични пространства.
Фирма „АССА 85” ЕООД изготвя всички видове проекти за вертикално планиране:
• Проект за Вертикално планиране - геометрично решение на улици и кръстовища
• Проект за Вертикално планиране на улични кръстовища
• Проект за Вертикално планиране на улици
• Проект за Вертикално планиране на вътрешноквартални пространства
• Проект за Картограма на земните маси и изчисление на земните маси
• Количествени сметки за земни работи и благоустрояване
• Проект за моделиране на съществуващия терен, създаване на проектен
терен за нуждите на благоустрояването
• Детайли на елементите на благоустрояването

Необходими Документи»

Застроителни, регулационни и нивелетни планове

Целта на подробния устройствен план или ПУП е да определи изискванията за използване и застрояване на отделните поземлени имоти. Ние изготвяме всички видове подробни устройствени планове и приложения към тях.
• ПУП-ПРЗ план за регулация и застрояване - план за регулация на улици и поземлени имоти и за режим на застрояване;
• ПУП-ПР план за регулация - план за регулация на улици и поземлени имоти без режим на застрояване;
• ПУП-ПУР план за улична регулация - план за регулация само на улици и на поземлени имоти за обекти на публичната собственост;
• ПУП-ПЗ план за застрояване;
• ПУП-РУП работен устройствен план - план за застрояване и силуетно оформяне и др.
• ПУП - Парцеларен план в населени места
• ПУП - Парцеларен план в земеделски земи
• ПУП - Парцеларен план в горски фонд
• Частични измемения на ПУП - План за регулация
• План-схема за вертикално планиране към ОУП
• План-схема за вертикално планиране към ПУП
• Нивелационен план на урбанизирана територия
• Нивелетен проект
• Оцифряване
• Съвместяване на цифрови модели

Необходими Документи»

Кадастрални карти и кадастрални планове

Фирмата изпълнява всички дейности свързани с изработването, поддръжката и попълването на кадастрални карти, специализирани карти и планове. Изготвяме необходимите проекти и документация свързана с попълването, промяната и актуализирането на кадастрална карта на град Варна, картите на възстановена собственост (КВС) и кадастралните планове на селата и градовете в областа, свързана с издаването на скици на имоти, скици на сгради и самостоятелни обекти в сгради (СОС).
• Извършваме заснемане на всякаква кадастрална информация
• Заснемане на релеф
• Заснемане на надземна инфраструткура
• План-схема на подземни проводи
• Заснемане на хидротехнически съоръжения – линейни и площни

Необходими Документи»

Трасиране

Трасиране - Граници на имоти и контури на сгради
Трасиране - Оси на сгради
Трасиране - Даване на строителна линия и ниво
Трасиране - Подземни: водопроводи, газопроводи и др.
Трасиране - Въздушни: електропроводи, въздушни кабелни линии
Трасиране - Канали, канализация и топлопроводи
Трасиране - Дюкери, щолени, аквадукти
Трасиране - Въжени линии
Трасиране - Оси на язовирни стени, водохващания, водовземания
Трасиране - Корекции на реки, диги, дерета

Необходими Документи»

Геодезически мрежи, нивелации и GPS измервания

Извършваме проектиране, полагане, измерване и изравнение на всякакъв тип геодезически мрежи, били те с общо или специализирано предназначение. Разполагаме с високоточна техника позволяваща измерване във всякакви терени.
• Геодезическа основа - Геодезическа мрежа с местно предназначение (ГММП)
• Геодезическа основа - Работна геодезическа основа (РГО)
• Геометрична нивелация – I до IV клас
• Тригонометрична нивелация

Изследване на деформации

Извършваме всички необходими измервания и обработки на данните за следенето на движение и деформиране на следните обекти:
• Изходни точки
• Инженерни съоръжения
• Сгради
• Свлачища