АССА Проектиране | Нормативна база

Нормативна база

Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР)

Закон за устройство на територията (ЗУТ)

Закон за собствеността

Закон за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ)

Наредба № 01/8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове


НАРЕДБА № 8 от 28.07.1999 г.
за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места

НАРЕДБА № 7 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА УСТРОЙСТВО НА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ И УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ
ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ