АССА Проектиране | План за регулация и застрояване в м-ст „Трошеви ниви“ и м-ст „Кюклюк“ район Владислав Варненчик

План за регулация и застрояване в м-ст „Трошеви ниви“ и м-ст „Кюклюк“ район Владислав Варненчик

ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ
на кв.7, кв.8, кв.9, кв.10, кв.11 и кв.12, м-ст „Трошеви ниви“ и м-ст „Кюклюк“ район Владислав Варненчик, гр. Варна

Територията на м-ст „Трошеви ниви“ и м-ст „Кюклюк“ район Владислав Варненчик, гр. Варна се намира в западната част на землището на гр. Варна граничеща от север с разработка одобрена със Решение N: 2340-8 протокол 42 / 05.06.2015 г. на ОС Варна и ПУП ПРЗ на ЗПЗ ( Пивоварен завод ). На изток с улица IV клас по плана на ЗПЗ Варна. На юг – до обхвата на зона Птп по ОУП на Община Варна. На запад землищна граница на з-ще Варна и з-ще Тополи, и зона Ссб по ОУП на Община Варна
Плана е разработен в обхват на м-ст „Трошеви ниви“ и м-ст „Кюклюк“ район Владислав Варненчик, гр. Варна определен с околовръстен полигон към заданието за проектиране с площ 30 ха.
Проектното градоустройствено решение предвижда урбанизиране на съществуващата територия като част от рамковата програма за прилагане на ОУП на община Варна.
Задължителните аргументи по отношение на комуникационната инфраструктура с които проектантския колектив се е съобразил са

  • Осигуряване на трасета на второстепенни улици V и VI клас.
  • Запазване на съществуващите неблагоустроени пътища и включването им в максимална степен в новопроектираната улична мрежа;
  • Осигуряване на достъп на всички имоти до обслужващи улици .

Съгласно ОУП на Община Варна разработваната територия попада  устройствена зона ПТП – Устройствена зона за високотехнологични производства.