АССА Проектиране | Дуранкулашко езеро

Дуранкулашко езеро

 „Създаване на специализирани карти и регистри на обекти по чл.6, ал.4 и 5 от ЗУЧК (крайбрежни езера, острови, лагуни, лимани, влажни зони, брегоукрепителни и брегозащитни системи и съоръжения ) попадащи в землищата на с. Дуранкулак и с. Ваклино, община Шабка, област Добрич

 

Обекти

 1. СпКР на влажна зона „Дуранкулашко езеро”.
 2. СпКР на „брегоукрепителни и брегозащитни системи и съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите” – буна, дамба – къмпинг „Космос” – с. Дуранкулак, общ. Шабла.
 3. Определяне на граници на охранителни зони „А” и „Б” по ЗУЧК за землищата на с. Дуранкулак и с. Ваклино, общ. Шабла

 

 

 Общи сведения за обектите предмет на договор

  • Защитена местност „Дуранкулашко езеро” е разположена в най-североизточната част на Република България на около 6 км от Българо – Румънската граница и попада в землищата на с. Дуранкулак, с. Ваклино, с. Крапец и с. Стаевци, общ. Шабла.
   • Обекта представлява крайбрежно езеро – лиман (влажна зона) с открити водни площи и площи заети от водолюбива растителност. В западната част на езерото са разположени два острова ( 19965 м2 – арх. резерват, 5337 м2 – частна собственост).  Дължина на сухоземната граница 30414 м. Средна надморска височина на водното ниво 1.1 м. ( определени с преки измервания ).
   • Основни биотопи са езерни води – 4629 дка за които са определени обекти по чл.6, ал.4 от ЗУЧК.
   • Защитена местност „Дуранкулашко езеро” е обявена със Заповед N: 123 / 21.02.1980 г. на Комитета по опазване на околната среда към Министерски съвет сега Министерство на околната среда и водите ( МОСВ ), като границата на територията минава по бреговете на езерото.
   • Дуранкулашкото езеро е част от  Шабленския езерен комплекс и е включено в списъка на Рамсарската конвенция като местообитание на водолюбиви птици с международно значение.

 

 

Използвани методи и технологии за изработване на специализираната карта

  • За изработване на специализираната карта извършихме преки геодезически измервания при благоприятни атмосферни условия поради изискванията за точност и коректност на данните.
  • Измерванията са извършени посредством GNSS приемник Leica GS09 с изходни точки лицензираните перманентни станции на NAVITEQ (SMARTNET), в кинематичен режим в реално време ( RTK ) съгласно инструкция на АГКК N: РД-02-20-25 / 20.09.2011 г. За обработка на измерванията е ползван софтуер „Leica Geo Office 7.0”. Координатите на подробните точки сме определили в система WGS 84 и в координатната система на кадастралната карта – 1970 г. Височинната система на създадената специализирана карта е Балтийска. Преките геодезически измервания са извършени в периода 01.04.2014 г. – 09.04.2014 г. при ясно, тихо и сухо време.
  • Благодарение на модерната ни апаратура измерванията и определянето на координатите на подробните точки става само с едно обхождане на обектите.
  • За изобразяване на недостъпни терени използвахме комибинрани методи – преки измервания и сканирани и векторизирани едромащабни топографски карти.
  • За създаване на цифровия модел на специализираните карти и регистри е ползван специализиран за професията софтуер.
  •  Съдържанието на специализираната карта и регистри сме изпълнили съгласно съответната нормативна база за създаване и поддържане на специализираните карти и регистри по чл.6, ал.4 и 5 от ЗУЧК.


 

 

Дуранкулашко езеро - снимка голям размер