АССА Проектиране | Сграда със смесено предназначение – гр.Варна, Младост

Сграда със смесено предназначение – гр.Варна, Младост

Обект: Сграда със смесено предназначение, ЖК „Възраждане”, I-ви м.р., р-н Младост, общ. Варна

 Вертикална планировка

Вертикалната планировка решава височинното разполагане на сградата, като е определена кота нула за новата сграда  ±0.00= 112.70 м. Котата е абсолютна във височинна система Балтийска. Целта на вертикалното планиране е отвеждането на повърхностните води извън имота.

Спецификата при този обект е че сградата разполага с 20 бр. входове, като всички се намират на кота 0.00. Достапа до паркинга се осъществява посредством рампа в западния край. На разположение са 16 бр. паркоместа, като две са за трудно подвижни хора. Непосредствено след паркоместата се явява рампата за достъп до подземното ниво. Водоотвеждането на дъждовните води от двора ще се извършва в проектираната водосъбирателна зона в югозападния край на имота. Това решение е съобразено с естествения наклон на терена и ситуацията на обекта. Наклона на вътрешния двор е проектиран с наклон 0.5%, с посока към водосъбирателните решетки. Наклоните по пешеходните алей са запазени минимални. За отводняването на пешеходния достъп от към улицата са проектирани линейни сифони, с наклони към тях от по 0.5 %. Около постройката  се изпълнява бетонов тротоар за отвеждане  на повърхностните води.